Regulamin

Definicje:

1. Sprzedający – Roda Sp. z o. o., 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 20, numer NIP 7321927738, REGON 472932637.
2. Kupujący – użytkownik, który zawiera transakcję zakupu ze Sprzedającym.
3. Sklep – witryna sklepu Roda www.sklep.roda24.pl, gdzie Kupujący zawiera transakcję ze Sprzedającym.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Kupującym a Sprzedającym, oparta na zasadach umieszczonych w Regulaminie. Dotyczy zakupu przedmiotu (lub przedmiotów) wybranych przez Kupującego ze Sklepu.
5. Użytkownik – każdy użytkownik Internetu korzystający lub poruszający się na stronie Sklepu.

 

Postanowienie ogólne:

1. Regulamin określa zasady współpracy między Kupującym a Sprzedawcą.
2. Regulamin obowiązuje obie strony transakcji zakupowej.
3. Regulamin jest udostępniony na stronie sklepu Roda w sposób ciągły, tak aby kupujący mógł się z nim zapoznać w każdej chwili.

 

Ogólne warunki transakcji:

1. Osoba Kupująca musi być osobą fizyczną lub prawną w rozumieniu polskiego prawodawstwa.
2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu przez urządzenia mające połączenie z siecią internetową.
3. Użytkownik podczas zawierania Umowy Sprzedaży musi podać swoje prawdziwe i aktualne dane osobowe. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 

Składanie zamówień – Zawarcie umowy sprzedaży:

1. Przed złożeniem finalnego zamówienia, Użytkownik musi wybrać produkty i umieścić je w koszyku. Podczas wyboru towarów użytkownik poprzez mechanizm koszyka może segregować wybrane przez niego produkty, sprawdzać cenę całkowitą zamówienia oraz sprawdzać koszty wysyłki zamówienia.
2. Po wybraniu wszystkich produktów Kupujący powinien przejść do formularza aby sfinalizować transakcję poprzez dopełnienie zawarcia umowy sprzedaży. W formularzu Użytkownik musi podać: adres dostawy, sposób dostawy oraz sposób dokonania płatności.
3. Złożenie zamówienia jest uznawane za złożenie oferty przez Kupującego. Sprzedający weryfikuje tę ofertę i wydaje decyzję czy umowa sprzedaży może być zawarta. Jeżeli zamówienie zostało niepoprawnie złożone, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.

 

Zapłata za zamówienie:

1. Płatności za złożone zamówienie Kupujący dokonuje poprzez mechanizmy udostępnione przez Sprzedającego. Zapłata jest przeprowadzana na zasadach określonych przez Sprzedającego.
2. Ceny produktów w Sklepie zawierają podatek od towarów i usług VAT i są cenami brutto. Koszty przesyłki są podane odrębnie.
3. Użytkownik dokonując zamówienia zgadza się na ceny przedstawione przez Sprzedającego oraz zobowiązuje się pokryć koszt zamówienia jak i jego dostawy.
4. Koszty dostawy są zależne od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych w Sklepie.

 

Dostawa:

1. Zamówienie zostanie dostarczone na adres podany przez Sprzedającego w formularzu.
2. Jeżeli Sprzedający nie może wypełnić zamówienia, niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego w okresie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. W przypadku gdy Sprzedający nie może wypełnić zamówienia z powodu chwilowych braków, może zwolnić się z zobowiązania poprzez zaproponowanie Kupującemu towarów o podobnej cenie i właściwościach, jednocześnie informując go o prawie odstąpienia od umowy.

 

Ochrona danych osobowych:

1. Dane osobowe użytkowników będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z jego funkcją administratora Sklepu. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych związanych z działalnością Sklepu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na mocy obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Do tych organów zaliczają się m.in. organy wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być także przekazywane i ujawniane – w wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, takim jak operatorzy obsługujący płatności elektroniczne związane z wykonaniem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
3. Sprzedawca ma obowiązek zapewnić Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, zrealizowanie przepisów z ustawy o ochronie danych osobowych. Należy do nich prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawy, prawo do kontroli przetwarzania własnych danych na zasadach opisanych we wspomnianej ustawie.
4. Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
5. Poufne dane o Użytkownikach nie będą przekazywane przez Sprzedającego, osobom postronnym i nieuprawnionym. Sprzedający ma obowiązek chronić dane osobowe użytkowników przed przypadkowym ujawnieniem, utratą, zniszczeniem czy nieuprawnioną modyfikacją.

 

Reklamacje:

1. Kupujący może składać reklamację odnośnie towarów zakupionych w Sklepie.
2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej. Powinna ona zawierać:
a) Imię i Nazwisko kupującego
b) Numer zamówienia oraz datę zawarcia Umowy Sprzedaży
c) Przedmiot reklamacji
d) Okoliczności uzasadniające reklamację.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego w czasie 10 dni roboczych. Wiadomość zostanie dostarczona drogą elektroniczną.
4. Jeżeli nabyty towar posiada dodatkową gwarancję od producenta, Kupujący może się na nią powołać w procesie reklamacyjnym.

 

 

Odstąpienie od umowy:

1. Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy powinno być przekazane Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość powinna zawierać elementy takie jak:
a) Imię i nazwisko Kupującego,
b) Adres Kupującego,
c) Datę dostarczenia zamówienia,
d) Numer zamówienia oraz datę zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Kupujący pokrywa koszt oddania zamówienia Sprzedającemu.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i funkcjonowania towaru. Zwracany koszt towaru będzie pomniejszony o tyle, o ile zmniejszyła się jego wartość.
5. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
6. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów  za pośrednictwem tego samego środka płatności jaki został użyty to zawarcia umowy.

 

 

Przerwy techniczne:

1. Sklep zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie związanych z jego konserwacją, pracami technicznymi czy pracami nad usprawnieniem działania Sklepu.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Sklepu gdy jest on związany z siłą wyższą.

 

Postanowienia końcowe:

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w regulaminie.
2. Zmiany w regulaminie nie odnoszą się do Umów sprzedaży zawartych przed opublikowaniem nowej wersji regulaminu.
3. Kupujący ma prawo nie zaakceptować nowego Regulaminu.
4. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 45 dni od publikacji.
5. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, stosuje się przepisy Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wszelkie spory w kwestiach związanych z regulaminem należy najpierw rozstrzygać na drodze negocjacji. W przypadku nieskuteczności tej metody, spory powinien rozstrzygać sąd powszechny.

7. Towar nie odebrany w przeciągu 3 miesięcy od daty zakupu, z uwagi na wysoki koszt magazynowania, ulega złomowaniu.